Dzień Seniora w Domu Strażaka w Szczawnie

P1020019 27 stycz­nia br. w Szczaw­nie uro­czy­ście obcho­dzono Dzień Seniora. Ren­ci­ści i zapro­szeni goście spo­tkali się w Domu Stra­żaka w Szczaw­nie, aby w miłej atmos­fe­rze spę­dzić ze sobą kilka godzin. Wszyst­kich zebra­nych powi­tał Pre­zes OSP Szczawno Antoni Satała oraz Wójt Gminy Dąbie Kry­styna Bry­szew­ska, skła­da­jąc jed­no­cze­śnie wszyst­kim przy­by­łym … Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

byznes OGŁOSZENIE Koor­dy­na­tor pro­jektu „Wspólne drogi – kom­plek­sowy pro­gram inte­gra­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych” reali­zo­wa­nego przez Powiat Kro­śnień­ski w part­ner­stwie z SIKOŃ – Fun­da­cją Dla Dzieci Nie­peł­no­spraw­nych ogła­sza nabór osób na sta­no­wi­sko ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Kan­dy­daci na w/w sta­no­wi­sko powinni speł­niać nastę­pu­jące warunki: 1. Wykształ­ce­nie … Czytaj dalej

Zapraszamy na zajęcia do Dychowa

zdjecie-7 19 paź­dzier­nika 2011 roku do Lokal­nego Cen­trum Akty­wi­za­cji i Inte­gra­cji Spo­łeczno – Zawo­do­wej PERSPEKTYWA w Dycho­wie przy­były trzy nowe uczest­niczki pro­jektu „Wspólne Drogi”. Wspa­niałe, pełne pomy­słów i ener­gii Panie Wie­sia, Hela i Lucynka już od początku wpro­wa­dziły miłą i ser­deczną atmos­ferę na zaję­ciach z deku­pażu. Zaję­cia roz­po­częły się spo­tka­niem … Czytaj dalej

Dzień Seniora

dzienseniora Dnia 04 paź­dzier­nika 2011 w świe­tlicy wiej­skiej w Połu­pi­nie odbył się Dzień Seniora zor­ga­ni­zo­wany przez Ośro­dek Pomocy Spo­łecz­nej w Dąbiu. Po uro­czy­stym powi­ta­niu roz­po­częła się zabawa taneczna. Było bar­dzo miło, wyba­wi­li­śmy się, pośpie­wa­li­śmy przy muzyce zespołu Best a smaczne, este­tycz­nie podane potrawy dopeł­niały całości. Uczest­nicy … Czytaj dalej